SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
1.    Kredito gavėjas (vardas, pavardė, asmens kodas) patvirtina, kad Kredito gavėjo Registracijos metu pateikti duomenys yra tikri ir teisingi.
2.    Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas UAB „Ferratum Finance“, juridinio asmens kodas 304094427, registracijos adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4 punkte išvardintus asmens duomenis (pateiktus, gautus, patikslintus) asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Kredito davėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais bei įsipareigoja pateikti kredito davėjui pastarojo prašomus duomenis.
3.    Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys Kredito gavėjo asmens duomenis (Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, Smulkiųjų vartojimo kreditų biuras (SVKB), kurios duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP LT”, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) Skolininkų Administravimo Informacinė Sistema (SAIS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), telekomunikacijų bendrovės, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, ieškomų asmenų registro informacija, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos) Kredito davėjo prašymu suteiktų 4 punkte nurodytus Asmens duomenis apie Kredito gavėją.
4.    Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys:
4.1.    asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, fiksuoto ir mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;
4.2.    finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai;
4.3.    finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, skolos ir vėlavimo terminai, užklausų apie Kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus skaičius, kiti duomenys apie įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
4.4.    kiti kredito gavėjo pateikti duomenys bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
5.    Kredito gavėjas patvirtina, kad prieš duodamas sutikimą jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
5.1.    susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
5.2.    reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
5.3.    nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
5.4.    nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
6.    Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Kredito gavėjas turi teisę išreikšti raštu atvykęs Kredito davėjo tinklapyje www.ferratum.lt nurodytu adresu.
7.    Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas, turi teisę, asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais, teikti Kredito gavėjo asmens duomenis jungtinėms skolininkų registrų duomenų bazėms bei administravimo bendrovėms, įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, finansų įstaigoms bei Smulkiųjų vartojimo kreditų biurui (SVKB), taip pat, prieš tai informavusi Kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtų interesų turintiems tretiesiems asmenims.
8.    Kredito gavėjui yra žinoma, jog Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Kredito gavėjo asmens duomenis.
9.    Kredito gavėjo šiame Sutikimo skyriuje išreikštas sutikimas tvarkyti jo Asmens duomenis suteikia Kredito davėjui teisę gauti Kredito gavėjo Asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant Kredito gavėjo mokumą prieš suteikiant Kreditą, padidinant Bendrą vartojimo kredito sumą ir/ arba valdant įsiskolinimą.
10.    Kredito gavėjo Sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas Elektroniniais kanalais, teksto unikalumui patvirtinti sugeneruojant GK MD5 kodą.
11.    Sutikimas tvarkyti asmens duomenis galioja 10 metų arba iki kredito gavėjo išsiregistravimo iš kredito davėjo sistemos.